Mercedes-Benz Finansal Kiralama Birim ve Fonksiyonları

 

Kredi Risk Yönetimi

Modern risk analiz yöntemleri ve bilgi işlem sistemlerini kullanarak kredilerin değerlendirilmesi başlıca sorumlulukları arasındadır. Bunu yaparken, global ve lokal tecrübesinden yararlanır. Kredilerin değerlendirilmesinden sorumludur. MBFT kredi prosedürlerinin uluslar arası Mercedes-Benz standartlarına uygun olarak hazırlanması, kredi başvurularının analizi ve kredi kararlarının alınması, teminat değişimi ve alınması konusunda karar verilmesi alt sorumluluklarıdır. Kredi sürecinde yer alan tüm çalışanlar, ana karakter özellikleri azami özen, yerleşmiş ve yüksek kaliteli kredi verme standartları, profesyonel doğruluk, risk ve getiri arasında dengelenmiş bir yaklaşım olan ortak kredi kültürünü paylaşırlar.

 

Finansal Kontrol ve Hazine

Finansal Kontrol Bölümü, finansal modellerin oluşturulması, planlanması, projeksiyonların yapılması, proforma bilanço ve gelir tablolarının oluşturulması, çeşitli finansal raporların hazırlanmasından sorumludur.
Hazine Bölümü ise, banka ve diğer finansal kuruluşlarla ilişkileri yürütür. Nakit yönetimi, fonlama ve yatırım kararlarının alınması, aktif-pasif, döviz ve faiz risk yönetimi bölümün fonksiyonları arasındadır.

 

İç Kontrol

İç Kontrol, şirketin maruz kaldığı risklerin izlenmesi, kontrolünün sağlanması, faaliyetlerinin yapısı ve kapsamıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun bir şekilde yeterli ve etkin bir iç sistemin oluşturulmasından sorumludur. 

 

Muhasebe

Muhasebe Bölümü , genel muhasebe girişlerinden, hesapların mutabakatından, ay ve yıl sonlarında hesapların kapatılmasından, vergilerle ilgili her türlü işlemin yerine getirilmesinden ve işlemlerin mevzuata ve kanuna uygunluğunun takibinden sorumludur.

 

Müşteri Hizmetleri ve Operasyon

Mercedes-Benz Grubu araçlarını finansal kiralama yöntemi ile kiralamak isteyen müşterilerin kredilerinin onaylanması akabinde kredi kullandırımlarını yönetmekle sorumludur. Müşterilere ve iş ortaklarına en iyi hizmeti sunmak için müşteri hizmetlerinin yönetilmesi, satış öncesi ve sonrası leasing operasyonlarının yönetilmesi, tahsilat, teminatlandırma ve ödemelerin onaylanması, Mercedes-Benz Finansman Türk’ü ilgilendiren yasal konuların yönetilmesi ve iç ve dış raporlamaların hazırlanması alt sorumluluklarıdır. Müşterilerin kredi kullanımı ile başlayan Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ve müşteri ilişkisi, kredi sözleşme süresi bitene kadar satış sonrası hizmetleri de içerecek şekilde bu birim tarafından yürütülür. Kredi tahsilatlarının takibi ve raporlamalarından da sorumludur. Ödemelerini geciktiren müşteriler ile görüşülmesi ve gerekli olan durumlarda hukuki sürecin başlatılması alt sorumluluklarıdır.

 

Sigorta

Mercedes-Benz Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ise ayrı bir çalışma alanı ve ayrı bir şirket olarak faaliyet gösteriyor.
 
Sigorta şirketimiz, tüm araç segmentlerinde Mercedes-Benz marka müşterilerinin ihtiyaç duydukları farklı sigorta ürünlerini Mercedes-Benz kalitesi ile müşterilerine ulaştırıyor. Ürün ihtiyaçlarının detaylı olarak analizi, geliştirilmesi, müşteri ve pazar ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi, pazara sunulması ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi ana sorumluluk alanları olarak sayılabilir.

 

Bilgi Teknolojileri

Bilgi Teknolojileri, şirketin operasyonel çalışma modelini ve yönetim sistemini destekleyecek teknolojileri takip etmek, incelemek, uyarlamak ve yönetmekten sorumludur.
 
Bilgi Teknolojileri, hem şirketin mevcut çalışma ve yönetim modelinin hem de gelecekte girmeyi planladığı yeni iş alanlarının gereklerini, ihtiyaçlarını analiz eder, bu konuda konsept, araştırma-geliştirme ve fizibilite çalışması, donanım ve yazılım alanlarında yatırım analizleri yapar, çözüm ortaklarının desteği ile veya departman içinde çözüm geliştirir ve uygular; şirket bilgi kaynağının ve altyapısının sağlıklı, tutarlı, güvenli ve devamlı olmasını sağlar. Ayrıca günlük yaşam içinde kullanıcıların daha verimli çalışmaları için yazılım ve donanım bazında gerekli desteği sağlar.

 

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Birimi’nin başlıca hedefleri, en yetkin ve uygun adayları bünyesine katarak ve gerekli eğitimleri sağlayarak mesleki ve kişisel becerilerini geliştirmelerinde destek olmak; çalışanların yeterlilik, gelişim ve performanslarının en doğru şekilde değerlendirilmesini sağlayan sistemler oluşturmak ve bu sistemleri ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek; çalışanların motivasyonlarını ve şirkete bağlılıklarını sürekli kılmaya çalışmaktır.


Birim, İnsan Kaynakları ve İdari İşler olmak üzere iki ayrı ana alt birimden oluşmaktadır. İnsan Kaynakları Birimi işe alım, eğitim planlaması ve kişisel gelişim, performans değerlendirme, çalışanlarla iletişim, kurumsal kültürün oluşturulması, ücret ve sosyal hakların belirlenmesi gibi fonksiyonları yerine getirmektedir. Öte yandan İdari İşler Birimi, çalışanların hayat & sağlık sigortası ve bireysel emekliliği, ulaşımı konularında ve çalışma ortamında oluşan teknik sorunların giderilmesi ve iyileştirilmesi konularında destek vermektedir.

 

Hukuk ve Uyum 

Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk A.Ş. iştigal konularıyla ilgili tüm yasal danışmanlık ve uyumluluk konularından sorumludur.

Hukuk ve Uyum Departmanı; iş büyümesini kolaylaştırmak, uyumluluğu sağlamak ve riskleri en aza indirmek için yasal konuları ele alarak, riskleri ortadan kaldıracak veya azaltacak proaktif hukuki çözümler belirler, kurumsal yönetim düzenlemeleri ve yönetim kurulu yapısı konularında tam destek ve rehberlik sağlar, hukuk ve uyum konularına dair şirket içi eğitim ihtiyaçlarını belirler ve eğitim planlamaları yapar, uyumluluk ve iyileştirme faaliyetlerini izler ve kolaylaştırır, şirket içi etik kurallarına ve diğer prensiplere uyulmasını teşvik eder ve denetler, resmi kurum ve kuruluşlara mevzuatta öngörüldüğü üzere düzenli raporlamalar ve bildirimler yapar.